Warunki uczestnictwa i rezerwacji miejsc

Warunki uczestnictwa i rezerwacji miejsc na warsztatach.

Warunki uczestnictwa i rezerwacji miejsc na warsztatach.

1. Warunkiem uczestnictwa w warsztacie jest zgłoszenie uczestnictwa podając swoje dane: imię, nazwisko, wiek, numer telefonu, adres na adres mailowy: warsztaty@akademiapracyzcialem.pl . Wysłanie zgłoszenia nie jest tożsame z rezerwacją miejsca. W celu zatwierdzenia zgłoszenia prosimy o wpłacenie zaliczki  w wysokości 500 zł, która stanowi rezerwację miejsca na warsztatach organizowanych przez “Akademia pracy z ciałem Klaudia Angela Grabska”. 

2. Z powodu ograniczonej liczby miejsc o kolejności zapisów decyduje kolejność wpłat. 

3. Jeżeli wpłata wpłynie na konto w przypadku braku wolnych miejsc, wykonujemy przelew zwrotny, o czym informujemy mailowo lub telefonicznie. 

4. W przypadku rezygnacji z udziału w warsztatach w okresie dłuższym niż 14 dni przed zajęciami możliwy jest zwrot wpłaconej kwoty. 

5. W przypadku rezygnacji z udziału w warsztatach w okresie krótszym niż 14 dni wpłata będzie zwracana w wysokości 50 % wpłaconej kwoty, niezależnie od przyczyny rezygnacji. W takich przypadkach istnieje możliwość przesunięcia tej wpłaty na poczet kolejnych warsztatów organizowanych przez "Akademię Pracy z ciałem Klaudia Angela Grabska" i uczestniczenia w warsztacie w kolejnym terminie. Istnieje również możliwość tzw. przepisania uczestnictwa na inną lub inne osoby wskazane przez osobę rezygnującą z udziału w warsztacie.

6. Adres mailowy uczestnika zostaje automatycznie wpisany do bazy danych. 

7. Osoby, które nie będą chciały otrzymywać po spotkaniu informacji o warsztatach proszone są o zgłoszenie tego faktu drogą mailową na adres: warsztaty@akademiapracyzcialem.pl

8. “Akademia pracy z ciałem Klaudia Angela Grabska” wykorzystuje dane osobowe imię i nazwisko, adres e-mail, telefon, wyłącznie po to, by dostarczać informacji o organizowanych przez siebie szkoleniach, warsztatach i innych wydarzeniach. W żadnym wypadku nie udostępniamy Państwa danych żadnym firmom marketingowym ani osobom prywatnym. 

9. W każdej chwili Klient, którego dane posiadamy, ma prawo do wglądu w swoje dane, zmiany ich lub wycofania zgody na ich wykorzystywanie. 

REGULAMIN SZKOLEŃ ORAZ WARSZTATÓW ORGANIZOWANYCH PRZEZ “AKADEMIA PRACY Z CIAŁEM KLAUDIA ANGELA GRABSKA” 

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1. Niniejszy Regulamin określa zasady związane z zakupem, organizacją i uczestniczeniem w warsztatach organizowanych przez “Akademia pracy z ciałem Klaudia Angela Grabska” 

2. Strona internetowa www.akademiapracyzcialem.pl jest prowadzona przez “Akademia pracy z ciałem Klaudia Angela Grabska” 

3. Kontakt do “Akademia pracy z ciałem Klaudia Angela Grabska” tel. + 48 791 776 690, adres e-mail: warsztaty@akademiapracyzcialem.pl 

4. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego regulaminu jest “Akademia pracy z ciałem Klaudia Angela Grabska”. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo wglądu w ich treść, prawo ich aktualizacji i usunięcia.

5. Warsztaty organizowane przez”Akademia pracy z ciałem Klaudia Angela Grabska” dostępne są dla konsumentów w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.

6. Warsztaty realizowane są według programu i na warunkach umieszczonych na stronie internetowej: www.akademiapracyzcialem.pl oraz informacji przekazanych drogą mailową. 

7. Warsztaty sprzedawane są za pośrednictwem strony internetowej www.akademiapracyzcialem.pl 

§2. ZAWARCIE UMOWY 
1. Zawarcie Umowy na uczestnictwo w Warsztacie między “Akademia pracy z ciałem Klaudia Angela Grabska” a Uczestnikiem następuje od chwili zgłoszenia uczestnictwa przez Uczestnika na adres mailowy warsztaty@akademiapracyzcialem.pl podając dane: imię, nazwisko, wiek, numer telefonu.

2. Zgłoszenie jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu. 

3. Zawarcie Umowy poprzez adres warsztaty@akademiapracyzcialem.pl jest wiążące, tym samym jest zobowiązaniem Uczestnika do dokonania zapłaty wynagrodzenia za Warsztat. 

4. Umowa z Uczestnikiem zawierana jest przed rozpoczęciem Warsztatu, najpóźniej na 1 dzień przed jego rozpoczęciem, w wyjątkowych sytuacjach w dniu rozpoczęcia Warsztatu, z zastrzeżeniem wyczerpania miejsc na ten Warsztat. 

§3. WYNAGRODZENIE (PŁATNOŚCI) 
1. Wynagrodzenie należne “Akademia pracy z ciałem Klaudia Angela Grabska” z tytułu Umowy zawartej przez Uczestnika na uczestnictwo w Warsztacie, płatne jest w dwóch ratach: 
a). pierwszej raty w wysokości 500 zł, wpłacanej przez Uczestnika w momencie zawierania umowy czyli w momencie zgłoszenia. 
b). drugiej raty w wysokości pozostałej kwoty ceny Warsztatu, wpłacanej nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem Warsztatu. Jeśli Uczestnik zawiera Umowę później niż na 14 dni przed rozpoczęciem Warsztatu opłaca pełną kwotę Warsztatu w dniu zawarcia Umowy.

2. Liczba miejsc na Warsztacie jest ograniczona, liczy się kolejność wpłat Uczestników.

3. Wpłat należy dokonywać na numer konta 84 1140 2004 0000 3602 8029 8487. Tytułem wpłaty należy podać Imię i Nazwisko Uczestnika oraz termin warsztatu. 

§4. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE UŻYTKOWNIKÓW/UCZESTNIKÓW – KONSUMENTÓW 
1. Zgodnie z treścią ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Użytkownik/Uczestnik – Konsument ma prawo odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, w terminie 14 dni od daty jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia na adres mailowy warsztaty@akademiapracyzcialem.pl o odstąpieniu od Umowy i rezygnacji z udziału w Warsztacie. Zawarcie przez konsumenta Umowy później niż na 14 dni przed dniem rozpoczęcia Warsztatu jest równoznaczne z utratą prawa do odstąpienia od Umowy. W przypadku rezygnacji później niż 14 dni przed dniem rozpoczęcia Warsztatu, zwracana będzie kwota w wysokości 50% wpłaty, niezależnie od przyczyny rezygnacji. W takich sytuacjach istnieje możliwość przesunięcia tej opłaty i uczestniczenia w Warsztacie w kolejnym terminie lub tzw. przepisania uczestnictwa na inną osobę wskazaną przez Uczestnika rezygnującego z udziału.

2. Oświadczenie Użytkownika/Uczestnika – Konsumenta może być złożone poprzez oświadczenie wysłane w formie elektronicznej na adres: warsztaty@akademiapracyzcialem.pl
 
3. “Akademia pracy z ciałem Klaudia Angela Grabska” niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania Oświadczenia, zwróci Użytkownikowi/Uczestnikowi – Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności z zastrzeżeniem zapisu ust. 1. i 2. niniejszego paragrafu.

4. “Akademia Pracy z ciałem Klaudia Angela Grabska” dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Użytkownik/Uczestnik – Konsument, chyba że wyraźnie zgodził się on na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.

5. W przypadku odwołania Warsztatu przez Organizatora z powodu np. nie zebrania się odpowiedniej, minimalnej ilości uczestników zwracana jest uczestnikom cała wpłacona kwota.

6. Użytkownik/Uczestnik będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

7. Użytkownik będący Konsumentem (w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego), ma również możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń w sporach dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług, korzystając z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr.     
Copyright ©2022 AKADEMIA PRACY Z CIAŁEM, All Rights Reserved.
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem